search

Affalshåndtering af kemikalier, salte og meget mere

Vi har mange forskellige produkter til håndtering af affald og spild.

Flydende kemikalieaffald

Håndteres på en nem og sikker måde med en affaldsvogn.
Normalt bestykkes affaldsvognen med 3 dunke med følgende mærkninger.

Rød tragt (R)  
Flydende uorganisk affald – surt.

Blå tragt (B)
Flydende uorganisk affald – basisk.

Gul tragt (G)
Flydende organisk affald.

Opslemning af metaloxider

(de går ikke i opløsning)
Opslemninger af metaloxider kan give anledning til dannelse af forskellige giftige gasser i den sure dunk. I den basiske dunk, gør de ingen skade.

Opløsning af salte

Opløste uorganiske salte opsamles normalt i dunk R (rød tragt – surt), hvilket fremgår af nedenstående skema. Bemærk undtagelserne.

Elektronik

Brugt opløsning af jernchlorid opsamles separat eller i dunk R (rød tragt – surt).

Motorlære

Spildolier opsamles separat eller i dunk G (gul tragt – organisk).

Fotolære

Fremkaldervæsker opsamles separat eller i dunk G (gul tragt – organisk).
Fixer affald opsamles separat eller i dunk G (gul tragt – organisk).

Matrix, Flydende kemikalieaffald Rød tragt
(surt)
Blå tragt
(basisk) 
Gul tragt
(organisk)
Andet
Opløste uorganiske salte opsamles i dunk R x      
Opløsninger af salte, der indeholder de meget giftige tung-metaller kviksølv og cadmium, opsamles separat       x
Tungmetaller, som de, der findes i opløsninger af kobber- og nikkel-salte, hældes i dunk R x      
Opløsninger af cyanidholdige komplekse salte, f.eks. kaliumferri cyanid, må ikke komme i kontakt med syrer, da der så kan dannes det meget giftige hydrogencyanid (cyanbrinte). Opsamles derfor i dunk B   x    
Sulfidholdigt affald danner svovlbrinte ved kontakt med syre. Det skal derfor i dunk B eller opsamles for sig.   x    
Diethylether (ether) må ikke hældes i dunk G. I små mængder hældes det ud på bar jord i det fri til afdampning.   x    
Meget giftige opløsningsmidler – navnlig chlorerede, f.eks. tetrachlormethan og chloroform – bør ikke hældes i dunk G.
De opsamles i originalemballagen eller tilsvarende glasflaske.
      x
Smørsyre stinker så frygteligt, at det bør holdes for sig.       x
Metaloxider i opslemning.       x


 
Fast Kemikalieaffald

Affaldsgruppe Z

Fast kemikalieaffald må aldrig opsamles i dunkene med de flydende affaldsarter på grund af risikoen for katalytiske effekter. Affaldsarterne opsamles hver for sig i originalemballagen eller i små plastbeholdere, som etiketteres, lukkes til og opbevares samlet i en passende kasse, eller en 20 liters blikspand med låg med stødabsorberende materiale imellem. Varenr. 891278 vermeculit til opsugning af spild.

Natrium skal opbevares under petroleum i egnet emballage f.eks. originalemballagen med etikette og pakkes så forsvarligt, sammen med fast affald.

Brugte batterier opsamles separat adskilt fra andet affald.

NB. Ovennævnte generelle regler friholder ikke den enkelte lærer for en forpligtelse til at anvende sin faglige viden inden et givet kemikalie bortkastes eller opsamles.

Når klokken ringer

Opmærksomheden henledes iøvrigt på bogen ”Når klokken ringer” – en branchevejledning om risikomomenter i undervisningen.

keyboard_arrow_up