Affaldshåndteringen af kemikalier salte og meget mere

Sådan håndteres flydende kemikalieaffald

Flydende kemikalieaffald håndteres på en nem og sikker måde med en affaldsvogn. Normalt bestykkes affaldsvognen med 3 dunke med følgende mærkninger.

  • Rød tragt (R)
    Flydende uorganisk affald – surt.
  • Blå tragt (B)
    Flydende uorganisk affald – basisk.
  • Gul tragt (G)
    Flydende organisk affald.

Opslemning af metaloxider

Metaloxider går ikke i opløsning.

Opslemninger af metaloxider kan give anledning til dannelse af forskellige giftige gasser i den sure dunk.

I den basiske dunk, gør de ingen skade.

Opløsning af salte

Opløste uorganiske salte opsamles normalt i dunk R (rød tragt – surt), hvilket fremgår af nedenstående skema.

Bemærk undtagelserne.

Elektronik

Brugt opløsning af jernchlorid opsamles separat eller i dunk R (rød tragt – surt).

Motorlære

Spildolier opsamles separat eller i dunk G (gul tragt – organisk).

Fotolære

Fremkaldervæsker opsamles separat eller i dunk G (gul tragt – organisk).

Fixer affald opsamles separat eller i dunk G (gul tragt – organisk).

Sådan håndteres fast kemikalieaffald

Affaldsgruppe Z

Fast kemikalieaffald må aldrig opsamles i dunkene med de flydende affaldsarter på grund af risikoen for katalytiske effekter.

Affaldsarterne opsamles hver for sig i originalemballagen eller i små plastbeholdere, som etiketteres, lukkes til og opbevares samlet i en passende kasse, eller en 20 liters blikspand med låg med stødabsorberende materiale imellem. Varenr. 891278 vermeculit til opsugning af spild.

Natrium skal opbevares under petroleum i egnet emballage f.eks. originalemballagen med etikette og pakkes så forsvarligt, sammen med fast affald.

Brugte batterier opsamles separat adskilt fra andet affald.

NB. Ovennævnte generelle regler friholder ikke den enkelte lærer for en forpligtelse til at anvende sin faglige viden inden et givet kemikalie bortkastes eller opsamles.